#1 2009-10-06 19:35:59

Paweł Żyliński

Moderator

Zarejestrowany: 2009-03-21
Posty: 6
Punktów :   

Tworzenie stowarzyszenia

Wstawiam tu propozycje naszego statutu który będzie nam potrzebny by założyć stowarzyszenie. Niech każdy to przeczyta bo oczywiście jeśli będzie chciał należeć do klubu musi go przestrzegać i zaakceptować. Jeśli macie jakieś sugestie i proponujecie jakieś zmiany piszcie. Szczególną uwagę zwróćcie na § 11,12,13,14,17,18,24,27,29.

STATUT KLUBU PIŁKARSKIEGO POZNAŃ 09

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Piłkarski Poznań (skrót: KP Poznań 09), zwany dalej "Klubem"
§2
Terenem działania Klubu jest Wielkopolska, a siedzibą: Poznań

§3
Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem

§4
1. Klub posiada osobowość prawną.
2. Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu.
3. Klub powołuje się na czas nieokreślony

§5
1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników
§6
Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania

§7
Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

§8
Barwami Klubu są kolory: granatowy i żółty

Rozdział 2
Cele i środki działania

§9
1. Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej na terenie działania Klubu oraz wychowanie przez kulturę fizyczną i sport.
2. Klub realizuje swoje cele przez:
a) współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu;
b) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej;
c) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;
d) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu

Rozdział 3
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§10
Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) uczestników;
c) honorowych;
d) wspierających
§11
1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele - za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust. 1.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Klubu, przyjęte w trybie określonym w ust. 1.

§12
Warunkiem uzyskania członkostwa określonego w par. 11.1 jest złożenie pisemnej deklaracji zawierającej w treści: akceptację celów Klubu, zobowiązanie się do regularnego uczestnictwa w treningach i opłacania składek.
§13
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący;
b) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu;
c) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania;
d) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu;
e) nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską.
2. Członkowie - uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego
3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych
4. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego

§14
Członkowie Klubu obowiązani są do:
a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu,
c) dbania o wszelkie dobra należące do Klubu.
2. Członkowie zwyczajni, uczestnicy dodatkowo obowiązani są do:
a) stałego podnoszenia poziomu sportowego,
b) obecności na treningach,
c) udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub                                           d) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminie ustalonych przez Zarząd Klubu z wyjątkiem członków uczestników
§15
1. Członkostwo ustaje w przypadku:
a) wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie;
b) rozwiązania się stowarzyszenia;
c) wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu;
d) zgonu członka z wyjątkiem członka honorowego.
2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.
3. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie uczestniczenia w sposób czynny w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.
4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu oraz pozbawieniu biernego i czynnego prawa wyborczego.
5. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się od Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dni otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.
§16
Członkowie Klubu mogą być urlopowani z Klubu na swój wniosek. Urlopowanie polega na zawieszeniu prawa do korzystania ze sprzętu piłkarskiego Klubu oraz biernego prawa wyborczego, a także obowiązku treningu i opłacania składek

Rozdział 4
Władze Klubu.
§16
Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
§17
Kadencja władz Klubu trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
§18
Jeżeli szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos prowadzącego zebranie.
§19
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków Klubu co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu;
b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu;
d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz;
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka;
g) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu.

§20
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem decydującym - członkowie zwyczajni i honorowi Klubu;
b) z głosem doradczym - członkowie uczestnicy oraz zaproszeni goście.
§21
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§22
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:
a) uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów;
b) wniosku Komisji Rewizyjnej;
c) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków Klubu co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
§23
Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§24
Zarząd składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków: prezesa, wiceprezesa, skarbnika.

§25
Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków;|
b) kierowanie całokształtem działalności Klubu;
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania;
d) uchwalanie planów działania i planów finansowych;
e) zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
f) powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów;
g) przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu;
h) uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu.

§26
1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie - Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

§27
1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i skarbnika powołanych przez Walne Zebranie Członków.
3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§28
Do reprezentowania na zewnątrz oraz działania w imieniu Klubu upoważniony jest każdy z członków Zarządu.

§29
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Klubu.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

§30
1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
Rozdział 5
Majątek i fundusze Klubu.
§31
1. Majątek Klubu mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusz Klubu składają się:
a) wpisowe i składki członków Klubu;
b) wpływy z zawodów organizowanych przez Klub;
c) darowizny, dotacje i subwencje;
d) środki pochodzące z innej działalności statutowej Klubu.

3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Klubu. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.
§32

1.    Wysokość składek na dany rok kalendarzowy ustala Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
2.    Jeżeli członkiem Klubu jest rodzeństwo, wówczas wartość składki dla każdego członka rodzeństwa wynosi połowę.

§33
Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe.

§34
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

§35
1. Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać przeznaczenia majątku Klubu.
3. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.

Offline

 

#2 2009-10-06 19:48:13

Paweł Żyliński

Moderator

Zarejestrowany: 2009-03-21
Posty: 6
Punktów :   

Re: Tworzenie stowarzyszenia

Dla ciekawych jak założyć stowarzyszenie, znalezione w necieTworzenie stowarzyszenia

Osoby w liczbie, co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają
statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski.
1. Statut stowarzyszenia określa w szczególności:
1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji
2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz
5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu
6) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych,
a także warunki ważności jego uchwał,
7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
ust. 2-4 w art. 8 skreślone
8) zasady dokonywania zmian statutu,
9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, jest
obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych
jednostek.
3. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.
Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w
których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał
należy do walnego zebrania członków.
Statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów
lub zastąpienie walnego zebrania członków zebraniem delegatów, jeżeli liczba członków
przekroczy określoną w statucie wielkość. W takich przypadkach statut określa zasady
wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji.
Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej.
Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze
statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce
urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół
z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej
siedziby stowarzyszenia.
1. Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a
rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy
2. Sąd rejestrowy doręcza organowi nadzorującemu odpis wniosku o rejestrację wraz z
załącznikami wymienionymi w art. 12. Organ ten ma prawo wypowiedzieć się w
sprawie wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia jego doręczenia, a także przystąpić, za
zgodą sądu, do postępowania jako zainteresowany.
Sąd rejestrowy wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia po
stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają
wymagania
1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą
wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
Terenowa jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 10 ust. 2, może uzyskać
osobowość prawną, jeżeli statut stowarzyszenia to przewiduje.
2. O wpisaniu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego sąd rejestrowy
zawiadamia założycieli oraz organ nadzorujący, przesyłając jednocześnie temu
3. Postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki
zdrowotnej do Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat.
1. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiązany, w
terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy
ze względu na siedzibę tej jednostki, podając skład zarządu i adres siedziby jednostki,
oraz doręczyć statut stowarzyszenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie zmian w składzie zarządu i adresie
siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz w statucie
stowarzyszenia.
Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o
zmianie statutu. W sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu stowarzyszenia stosuje
się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia.
Załączniki wymagane do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
Symbol formularza
Symbole
załączników dla
danego formularza
Uwagi
KRS-W20
Wniosek o rejestrację
podmiotu w Krajowym
Rejestrze Sądowym
KRS-WF - Założyciele
KRS-WA - Oddziały,
terenowe jednostki
organizacyjne
KRS-WH - Sposób
powstania
KRS-WK - Organy
podmiotu / wspólnicy
uprawnieni do
reprezentowania
spółki
Załączniki obligatoryjne
KRS-WF
KRS-WK
KRS-WM - tylko wówczas
gdy jednocześnie zgłaszana
jest działalność gospodarcza
KRS-WM - Przedmiot
działania
KRS-ZN -
Sprawozdania
finansowe i inne
dokumenty
Załączniki w załączeniu.
Adres
Krajowego Rejestru Sądowego
XXI Wydział Gospodarczy KRS
ul. Grochowe Łąki 6
61-752 Poznań
tel. sekretariat: (0-61) 856-64-81

Offline

 

#3 2010-02-21 16:03:50

kibic

Nowy użytkownik

Zarejestrowany: 2010-02-21
Posty: 1
Punktów :   

Re: Tworzenie stowarzyszenia

Chyba już gdzieś taki statut widziałem Hmmm, chyba Orły Plewiska mają w 99% taki sam...

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
GotLink.pl